เปิดศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่

253 Views

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เปิด ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ แห่งแรก ของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้เครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัดปทุมธานี ที่ อดุลย์คลองหลวง ฟาร์มเห็ด เลขที่ 107 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย

นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น ผู้จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ หันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ สามารถเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า มีตลาดรองรับที่แน่นอน หลากหลายช่องทาง เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลาดเกษตรกร ตลาดค้าส่ง ตลาดค้าปลีกชุมชน และตลาดออนไลน์

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานภาคี ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยใช้เครือข่าย Young Smart Farmer เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ผ่านการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ พัฒนาเข้าสู่ภาคธุรกิจเกษตร โดยการพิจารณาพื้นที่ ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็นศูนย์ต้นแบบของ ยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทาง การเกษตรและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *